آشنایی با مقررات وشرایط استفاده از گاز طبیعی

الف -هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید.

ب -شرکت در صورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواست بازدید نماید . تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه ،نوع تعرفه ‚ هزینه های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط و تعرفه های فروش گاز طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی را امضاء خواهد نمود. نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه ‚ نوع مصرف ‚ محل نصب کنتور و رگلاتور / ایستگاه گاز قطعی را امضاء خواهد نمود.

ج – نصب انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی ‚ ایمنی و اقتصادی امکان پذیر باشد.

د- نصب و انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی میباشد.

ه – توسعه شبکه و نصب انشعاب برای متقاضیان درصورتیکه به تشخیص شرکت از نظر فنی امکان پذیر بوده لیکن به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد منوط به پرداخت هزینه تعیین شده از طرف شرکت متقاضی می باشد.

تبصره : هزینه های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می شود .ولی انشعاب منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه های برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.
———————————————————————————————————————- ضوابط واگذاری انشعاب —————————————————————————————————————————————————

الف – به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می شود . در صورت درخواست متقاضی/متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می باشد.

ب -در مواردی که گازرسانی به یک عرصه براساس درخواست متقاضی مستلزم نصب بیش از یک انشعاب باشد هزینه آن بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اخذ می گردد.

پ – واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه های آپارتمانی که در حال حاضرمشترک / مصرف کننده می باشند یا مشترک می گردند در صورت درخواست مالک / مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط براینکه کلیه کنتورها حسب استاندارد ها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلامانع می باشد . رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی / متقاضیان می باشد.

ت – در مجتمع های مسکونی / تجاری چنانچه درب های ورودی کلیه بلوک / واحد به طور مستقل بلافاصله بامعبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه های گازرسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک پذیری واگذاری انشعاب / اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک / واحدها بلامانع است.

ث – واگذاری اشتراک مستقل به واحد های مسکونی ‚ تجاری و اداری ( شهرکها / مجتمعهای مسکونی ) واقع در مجتمع هایی که درب های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتیکه که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استاندارد های شرکت ملی گاز ایران اجرا و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت های گاز استانی / شهری گردد بلامانع می باشد.

ج- واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیما در معبر عمومی واقع شده باشد بلامانع است.

چ – واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژها ‚گاراژها و…. با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می باشد.

ح – واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای صنعتی داخل شهرکهای صنعتی که درب های ورودی آنها مستقلا به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و براساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت گاز استانی ذیربط گردد بلامانع می باشد.

تبصره : در صورت درخواست متقاضیان مرتبط با بندها ث و ح ‚ طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه های مربوطه از متقاضی توسط شرکت گاز استان / شهر بلامانع می باشد.

خ – استفاده چندواحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاههای اندازه گیری جداگانه در هرواحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص وصورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می باشد.

د – تامین زمین و آماده سازی محل نصب ایستگاه در صورتی که نیاز به نصب ایستگاه باشد به عهده متقاضی / مشترک می باشد.

ذ -چنانچه مشترک درخواست تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بلعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد / قراردادهای قبل اقدام و واگذاری یک یا چند اشتراک بر اساس شرایط روز انجام می گردد .رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری ضروری خواهد بود.

 
————————————————————————————————————————– تعهدات ناشی از صدور صورتحساب———————————————————————————————————————————-

الف – مشترک مکلف است بهای گاز مصرفی ‚ آبونمان و سایر هزینه های متعلقه اعلام شده خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید . در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت مجاز است جریان گاز را قطع نماید.

تبصره : پرداخت هر گونه مالیات و عوارض که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک خواهد بود.

ب- برای برقراری مجدد جریان گاز که درنتیجه عدم پرداخت وجه صورتحساب ‚ قطع شده است مشترک بایدعلاوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب ، هزینه قطع و وصل مجدد را که میزان آن توسط شرکت تعیین می گردد پرداخت نماید.

پ – اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورت حساب نمی کاهد ولی هر گاه مشترک با مراجعه به شرکت در خواست صدور صورتحساب المثنی نماید شرکت نسبت به صدور آن بر اساس هزینه های متفرقه اقدام خواهد نمود.

ت – چنانچه مشترک نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید قبل ازاتمام مهلت پرداخت به شرکت مراجعه تا در صورت صحت ادعای مشترک نسبت به تصحیح و تعدیل آن اقدام گردد.

ث – پس از تاریخ تحویل گاز یا آمادگی شرکت جهت تحویل گاز، مشترک مکلف به پرداخت آبونمان ماهیانه خواهدبود هر چند که جریان گاز به علت تقاضای مشترک یا عدم اجرای هر یک از موارد مندرج در پیمان فروش گازطبیعی قطع گردیده باشد.

ج – چنانچه هنگام مراجعه مامورین ‚ قرائت کنتور میسر نگردد طی یادداشتی از مشترک درخواست می گردد تاظرف مدت معین رقم کنتور خود را از طریق شماره تلفنهای درج شده در یادداشت مزبور و یا توسط پست به شرکت اعلام نماید . در صورت عدم امکان تعیین مصرف در دو دوره متوالی شرکت حق خواهد داشت با اخطارقبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید برقراری مجدد آن مستلزم قرائت کنتور، پرداخت هزینه قطع و وصل وتسویه حساب خواهد بود.

——————————————————————————————————————-برقراری مجدد انشعاب گاز —————————————————————————————————————————————————-

در زمان قطع جریان گاز ‚ مشترک / مصرف کننده مجاز به برقراری جریان گاز نمی باشد . در اینصورت شرکت نسبت به قطع جریان گاز اقدام و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و جبران خسارت و هزینه های متعلقه میباشد . نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیر مجاز قطعی است . مسئولیت هر گونه حادثه ناشی از برقراری غیر مجاز جریان گاز که منجر به خسارت جانی و مالی گردد بر عهده مشترک / مصرف کننده می باشد.
تعیین صحت دستگاه اندازه گیری و میزان گاز مصرفی مشترک

الف – مشترک در صورتیکه در صحت کار دستگاههای اندازه گیری گاز تردید داشته باشد می تواند کتبا ازشرکت تقاضای آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاههای مزبور را بنماید چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی درکار هر یک از دستگاههای اندازه گیری مشاهده گردد ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد ) با تشخیص شرکت مجددا محاسبه خواهد گردید.

ب -چنانچه آزمایش هر یک از دستگاههای اندازه گیری که به تقاضای مشترک انجام می گیرد صحت کاردستگاهها را تائید نماید مشترک مکلف است مبلغی را که شرکت بابت هزینه آزمایش تعیین می نماید طبق هزینه های متفرقه باید بپردازد.

ج- هر گاه نماینده شرکت معایبی در دستگاههای اندازه گیری مشاهده نماید نسبت به تنظیم و تصیحح دستگاه اقدام نموده و ضمن اعلام مراتب به مشترک بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتوریا تاریخ آزمایش قبلی ( هر کدام کمتر باشد ) تا زمان رفع نقص با نظر شرکت مجددا محاسبه خواهد شد.

د -در صورت تشخیص و تائید هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات ووسایل اندازه گیری از سوی مشترک /مصرف کننده نسبت به قطع جریان گاز توسط شرکت اقدام خواهد شد . صورتحساب دوره مزبور بر اساس دوبرابر مصرف ماههای مشابه سال قبل و تعداد روزهای تخلف (از آخرین قرائت کنتور تا زمان تشخیص تخلف ) ازسوی شرکت محاسبه و از مشترک / مصرف کننده در یافت می گردد . بدیهی است برقراری مجدد جریان گازپس از تسویه حساب با مشترک / مصرف کننده و اخذ هزینه های مربوطه انجام می پذیرد.

تبصره : نرخ مبنای محاسبه برای مشترکین خانگی برابر با متوسط نرخ خانگی برای همان سال می باشد.
شرایط نصب و بهره برداری از انشعاب گاز و ضمانت برای خسارت و آسیب

الف- انشعاب یا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضا انشعاب شده و مشخصات آن در پیمان فروش گاز طبیعی قید گردیده باشد . انشعاب گاز نمی تواند از ملکی به ملک دیگر مستقل ساخت و یا امتداد داد.

ب – در صورتیکه مشترک از انشعاب ملک خود اقدام به لوله کشی به سایر املاک خارج از محدوده خود نماید گاز مشترک قطع و وصل مجدد آن مستلزم جمع آوری لوله کشی غیر مجاز و پرداخت هزینه های متعلقه توسط مشترک خواهد بود.

پ – مشترک باید مکان مناسبی را که حتی المقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تائید شرکت باشد جهت نصب رگلاتور و کنتور / ایستگاه اندازه گیری در اختیار شرکت قرار دهد.

ت – مشترک به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب ‚ رگلاتور ‚ لوله رابط و کنتور / ایستگاه اندازه گیری را ندارد وچنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد ،شرکت وسایل و تجهیزات مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسب که توسط مشترک بایستی آماده گردد منتقل می نماید.

ث – چنانچه به یکی از دستگاههای تقلیل فشار و یا اندازه گیری و یا سایر تجهیزات به تشخیص شرکت از سوی مشترک / مصرف کننده خسارت وارد گردد جبران خسارت وارده و ترمیم آن ازسوی شرکت با دریافت کلیه هزینه های انجام شده خواهد بود و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد . بدیهی است درصورت قطع گاز ‚ پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراری مجدد جریان گاز از سوی مشترک الزامی است.

ج -برای کسب اطلاع از وضعیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری واقع در ملک، مامورین شرکت مجازند برای کنترل با ارائه کارت شناسائی نسبت به بازدید، مشترک  تسهیلات لازم را فراهم نماید .چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین مذکورجهت انجام بازرسی و اندازه گیری شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید.

چ – مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاههای اندازه گیری و تنظیم فشار ‚ حریق و یا نشت گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانیده و هر گونه اقدام پیشگیرانه و احتیاطی را به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.

ح – مشترک مکلف است قبل از تخریب ساختمان / بنا هماهنگی لازم را با شرکت درجهت قطع گاز به عمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخریب نمی باشد . در غیر این صورت جبران خسارت وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی وحقوقی به عهده مشترک و یا مالک می باشد.
——————————————————————————————————————————-قطع موقت انشعاب گاز———————————————————————————————————————————————-

شرکت در موارد ذیل جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می نماید در طول مدت قطع ‚ پرداخت آبونمان ماهیانه الزامی است . برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهدبود.

الف – عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعیین شده

ب – قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و تعهدات خود با تشخیص شرکت و سایر مراجع ذیصلاح

ج – مصرف غیر مجاز یا هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات متعلق به شرکت

د – عدم قرائت کنتور در دو دوره متوالی

ه – صدور حکم از سوی مراجع قانونی

و – ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه گیری ( کنتور / ایستگاه (

ز – حسب در خواست مشترک بر اساس تخریب ساختمان در صورت عدم وجود معارض

تبصره : قطع گاز در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و ضرورت های عملیاتی از شمول بند فوق مستثنی می باشد.

مسئولیت اجرا ‚ بهره برداری ‚ لوله کشی و تاسیسات داخلی مشترک

شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارد . مشترک موظف است در اجرای لوله کشی داخلی و نصب تجهیزات مربوطه و بهره برداری ازگاز طبیعی و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی را رعایت نماید چنانچه در محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه ای منجر به خسارت مالی و جانی برای آن ملک یا املاک مجاور گردد شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
—————————————————————————————————-           ———-تغییر نام مشترک————————————————————————————————————————————————————–

مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و اسناد مثبته که مورد تایید شرکت باشد تقاضای تغییر نام را بنماید . پس از احراز هویت‚ شرکت نسبت به تغییر نام اقدام خواهد نمود.

تبصره : تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ استعلام های محضری منوط به تسویه حساب کامل می باشد.

تعیین میزان مصرف

الف  – ظرفیت کنتور متقاضیان اشتراک خانگی بر اساس تعداد واحد مسکونی و زیر بنای مفید ساختمان تعیین می گردد.

ب – میزان مصارف گرمایشی واحدهای غیر مسکونی نظیر ساختمانهای اداری ‚ تجاری ‚ و … بر اساس زیر بنای مفید واحد مورد نظر تعیین می شود.

تبصره : میزان زیربنای مفید و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان ‚ پایان کار یا هرگونه مدرکی که توسط شرکت ملی گاز ایران اعلام می گردد مشخص می شود.

ج – جهت مصارف صنعتی ‚ تهیه و طبغ غذا ‚ نانوائیها و … که علاوه بر مصارف گرمایشی از وسائل گاز سوز که نیازمند نصب کنتور با ظرفیت بیشتر می باشد استفاده می نمایند حداکثر مصرف ساعتی دستگاههای گاز سوز ملاک تعیین ظرفیت کنتور / ایستگاه و اخذ هزینه برقراری انشعاب خواهد بود.

د – چنانچه متقاضی پیش بینی نماید که مصرف او در آینده افزایش خواهد یافت و درخواست تامین گاز مورد نیاز را بنماید شرکت با توجه به مقدورات خود وسایل و تجهیزات لازم را طبق احتیاج نهایی مشترک نصب و هزینه برقراری انشعاب و آبونمان را بر این اساس محاسبه و دریافت می نماید.
————————————————————————————————————-تجاوز از حداکثر مصرف قراردادی————————————————————————————————————————————————–

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور / ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تأمین قسمتی از هزینه های تمام شده تأسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تأسیسات مشترک متصل می نماید،  ازمشترک اخذ می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید