لوله

جدول سایز لوله رده 40

در این جدول سایز نامی به همراه ضخامت و قطر داخلی و خارجی لوله های پایه فلزی مشخص شده است.

Nominal size [inches] Outside diameter [inches] Outside diameter [mm] Wall thickness [inches] Wall thickness [mm] Weight [lb/ft] Weight [kg/m]
1/8 0,405 10,3 0,068 1,73 0,24 0,37
1/4 0,540 13,7 0,088 2,24 0,42 0,84
1/2 0,840 21,3 0,109 2,77 0,85 1,27
3/4 1,050 26,7 0,113 2,87 1,13 1,69
1 1,315 33,4 0,133 3,38 1,68 2,50
1 1/4 1,660 42,2 0,140 3,56 2,27 3,39
1 1/2 1,900 48,3 0,145 3,68 2,72 4,05
2 2,375 60,3 0,154 3,91 3,65 5,44
2 1/2 2,875 73,0 0,203 5,16 5,79 8,63
3 3,500 88,9 0,216 5,49 7,58 11,29
3 1/2 4,000 101,6 0,226 5,74 9,11 13,57
4 4,500 114,3 0,237 6,02 10,79 16,07
5 5,563 141,3 0,258 6,55 14,62 21,77
6 6,625 168,3 0,280 7,11 18,97 28,26
8 8,625 219,1 0,322 8,18 28,55 42,55
10 10,750 273,0 0,365 9,27 40,48 60,31
12 12,750 323,8 0,406 10,31 53,52 79,73
14 14 355,6 0,375 11,13 54,57 94,55
16 16 406,4 0,500 12,70 82,77 123,30
18 18 457,0 0,562 14,27 104,67 155,80
20 20 508,0 0,594 15,09 123,11 183,42
24 24 610,0 0,688 17,48 171,29 255,41
32 32 813,0 0,688 17,48 230,08 342,91