كنتور ‌آب از ديدگاه استاندارد

با توجه به خطاهاي ‌ناشي ‌از طراحي، توليد، شرايط كاربرد و … هر وسيله اندازه‌گيري ‌از دقت معيني ‌برخوردار است، لذا توليد استاندارد يك وسيله اندازه‌گيري ‌به معناي ‌ارائه آن با حداقل خطاهاي ‌مجاز اشاره شده در استاندارد مي‌باشد .
در رابطه با كنتورهاي‌ آب نيز استانداردهاي ‌متعددي‌ توسط سازمانهاي ‌معتبر جهاني ‌نظير سازمان بين‌المللي ‌استاندارد (ISO) ، جامعه اقتصادي ‌اروپا (EEC) و انجمن امور آب آمريكا (AWWA) منتشر گرديده است .
استاندارد 1344 اولين استاندارد ايراني ‌مربوط به كنتورهاي ‌آب سرد آشاميدني است، كه توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ‌ايران در سال 1354 تدوين و آخرين تغييرات آن بر پايه استانداردISO 4064 در سال 1379 توسط مؤسسه ياد شده به تصويب رسيده است. استاندارد مذكور حاوي ‌بخش‌هاي ‌اصلي ‌زير مي‌باشد :

: ISO4064/I شامل مشخصات فني ‌كنتورهاي ‌آب سرد مكانيكي
: ISO4064/II
الزامات و دستورالعملهاي ‌مربوط به نصب كنتورهاي‌ آب سرد مكانيكي

: ISO 4064/III نحوه تست كنتورهاي ‌آب سرد مكانيكي ‌و تجهيزات مورد نياز

در استانداردهاي‌ ISO 4064/I كنتورها بر اساس دقت عملكرد در چهار كلاس A ,B ,C ,D كلاس‌بندي ‌مي‌شوند، كه در اين تقسيم‌بندي‌كلاس A از كمترين دقت كاري ‌برخوردار است. لازم به ذكر است در محدوده جريانهاي ‌زياد تمام كنتورها به طور يكسان عمل مي‌كنند .

در ضمن استاندارد ISO 10385 مربوط به كنتورهاي ‌آب گرم بوده و در اين استاندارد نيز كنتورها از نظر دقت كاري‌در چهار كلاس A ,B ,C ,D قرار مي‌گيرند .
دقت هر كنتور توسط دستگاه تست استاندارد با رسم منحني ‌مشخصه يا منحني ‌دقت تعيين مي‌گردد .

منحني ‌مشخصه

در شكل فوق: محور افقي‌، دبي ‌يا مقدار جريان مي‌باشد كه حاصل تقسيم حجم آب عبوري ‌بر زمان است. ) (Q=كه بر حسب متر مكعب بر ساعت، ليتر بر دقيقه و يا واحدهاي‌مشابه بيان مي‌شود.
محور عمودي ‌خطاهاي ‌كنتور را برحسب درصد نشان مي‌دهد و با استفاده از رابطه زير بدست مي‌آيد:

خطاهای کنتور

در رابطه روبرو VC حجم واقعي‌آب عبوري ‌و Vi حجم
آب عبوري ‌نشان داده شده توسط كنتور مي‌باشد.
به منظور تعيين منحني ‌مشخصه يا منحني ‌دقت
در چند دبي ‌مشخص، مقدار معيني‌ آب از كنتور
عبور داده شده و در هر دبي ‌ميزان خطاي ‌كاركرد
كنتور با استفاده از فرمول فوق محاسبه مي‌شود. از روي ‌اين منحني‌، علاوه بر تعيين كلاس كنتور، مي‌توان شرايط عمومي ‌عملكرد آن را نيز تعيين نمود. نقاط مهم منحني ‌فوق كه جزء مشخصات فني‌كنتورهاي ‌مكانيكي ‌آب سرد نيز محسوب مي‌شود، عبارتند از :
دبي ‌شروع: مقدار دبي ‌است كه در آن كنتور شروع به كار مي‌نمايد. اين مقدار در كنتورهاي‌ سرعتي ‌به ميزان اصطكاك قطعات متحرك كنتور و در كنتورهاي ‌حجمي به شكاف فرار آب از بين جزء تشخيص‌دهنده و محفظه كاري ‌بستگي ‌دارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید